w

Vedtekter

Klubbens vedtekter som gjelder for alle medlemmer i Kjøpsvik bluesklubb!

10.04.201820:25 Hilde Normark

§1.

NAVN: Kjøpsvik Bluesklubb ble stiftet Lørdag 16. September 2000.

§ 2.

NORSK BLUESUNION Kjøpsvik Bluesklubb skal være medlem av Norsk Bluesunion. Klubben forplikter seg til å følge Norsk Bluesunion vedtekter.

§ 3.

IDEALISME Kjøpsvik Bluesklubb skal drives på idealistisk basis. Ingen i klubben skal motta lønn. Det skal utbetales reisegodtgjørelse(på billigste måte) ved møtevirksomhet. Styret skal avgjøre i hvert enkelt tilfelle. Det skal utbetales dokumenterte utgifter til drift av klubben. Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle.

§ 4.

FORMÅL Kjøpsvik Bluesklubb har som formål å fremme interessen for blues- og rootsmusikk i Nord-Salten distriktet. Klubben ønsker å presentere alle stilarter innenfor bluesen og beslektede stilarter. Dette gjøres gjennom informasjon og konsertertarrangementer.

§ 5.

ÅRSMØTET:Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Årsmøtet avholdes 1 gang pr. år. Årsmøtet avholdes senest utgangen av Mars, året etter. Årsmøteprosedyrer: Regnskap, Budsjett, Saker, Kontigent, Valg. Årsmøtet er åpent for alle klubbens medlemmer. Medlemmene har stemme- og forslagsrett. Årsmøtet kan endre vedtektene og formålet med Kjøpsvik Bluesklubb. Endringer krever 2/3 flertall. Årsmøtet fatter vedtak om oppløsning av klubben. Det kreves 2/3 flertall.

§ 6.

STYRET: Styret skal bestå av 5 personer. Leder, Kasserer, Sekretær, 2 styremedlemmer.  Det skal også velges 2 varamedlemmer.  I tillegg velges 2 personer til valgkomite, 1 materialforvalter, samt 1 revisor.  Leder velges for 2 år, kasserer for 2 år og styremedlem A velges for 2 år. De andre velges for 1 år. Styret skal avholde minimum 4 møter i løpet av året. Styret skal følge alle årsmøtets vedtak. Styret er økonomisk ansvarlig for Kjøpsvik Bluesklubb.

§7

SEMENT-BLUESFestivalen arrangeres hvert annet år.  Festivalkomite skal bestå av 6 faste medlemmer pluss festivalleder. Festivalkomiteen skal ha en person fra klubbens styre. Styret oppnevner festivalkomite og oppnevner styrets representant. 

 

§ 8.

MEDLEMSKAP:Medlemskap gir rett til :

  • 5 nummer av "BLUES NEWS" pr. år.
  • Forkjøpsrett på konsertbilletter, maks 2 bill.pr. medl. (tidsbegrenset)
  • Det skal være forskjell på billettpris medlem / ikke medlem, i favør av medlemmer.
  • Klubbnytt 3 ganger pr. år.
  • Medlemspris på arrangementer i regi av foreninger tilsluttet Norsk Rockeforbund.
  • Delta på fellesturer i regi av klubben
  • Informasjon om artister i forkant av konserter.

§ 9.

DUGNAD:Medlemmer som er engasjert i dugnadsarbeid på konserter etc. plikter å holde seg rusfri.

§ 10

TAP AV MEDLEMSKAP: Medlemmer som ikke har betalt kontigent skal først motta en purring fra klubben. Hvis kontigenten fortsatt ikke blir betalt vil medlemmet automatisk bli strøket fra medlemslista. Dette skal skje senest 4 uker før årsmøtet.