Vedtekter

Klubbens vedtekter som gjelder for alle medlemmer i Kjøpsvik bluesklubb!

§1.

NAVN: Kjøpsvik Bluesklubb ble stiftet Lørdag 16. September 2000.

§ 2.

NORSK BLUESUNION Kjøpsvik Bluesklubb skal være medlem av Norsk Bluesunion. Klubben forplikter seg til å følge Norsk Bluesunion vedtekter.

§ 3.

IDEALISME Kjøpsvik Bluesklubb skal drives på idealistisk basis. Det kan utbetales et honorar for styrearbeid til leder og kasserer. Det skal også utbetales reisegodtgjørelse etter vedtatt sats, samt dokumenterte utlegg. Beløpets størrelse vedtas av styret.

§ 4.

FORMÅL Kjøpsvik Bluesklubb har som formål å fremme interessen for blues- og rootsmusikk i Nord-Salten distriktet. Klubben ønsker å presentere alle stilarter innenfor bluesen og beslektede stilarter. Dette gjøres gjennom informasjon og konsertertarrangementer.

§ 5.

ÅRSMØTET:Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Årsmøtet avholdes 1 gang pr. år. Årsmøtet avholdes senest utgangen av Mars, året etter. Årsmøteprosedyrer: Regnskap, Budsjett, Saker, Kontigent, Valg. Årsmøtet er åpent for alle klubbens medlemmer. Medlemmene har stemme- og forslagsrett. Årsmøtet kan endre vedtektene og formålet med Kjøpsvik Bluesklubb. Endringer krever 2/3 flertall. Årsmøtet fatter vedtak om oppløsning av klubben. Det kreves 2/3 flertall.

§ 6.

STYRET: Styret skal bestå av 5 personer. Leder, Kasserer, Sekretær, 2 styremedlemmer.  Det skal også velges 2 varamedlemmer.  I tillegg velges 2 personer til valgkomite, 1 materialforvalter, samt 1 revisor.  Leder velges for 2 år, kasserer for 2 år og styremedlem A velges for 2 år. De andre velges for 1 år. Styret skal avholde minimum 4 møter i løpet av året. Styret skal følge alle årsmøtets vedtak. Styret er økonomisk ansvarlig for Kjøpsvik Bluesklubb.

§7

SEMENTBLUES: Kjøpsvik bluesklubb eier den internasjonale bluesfestivalen ”Sementblues”. Festivalen arrangeres hvert annet år. Festivalkomiteen skal bestå av minimum 6 faste medlemmer pluss festivalleder. Festivalkomiteen skal ha minimum en person fra klubbens styre. Styret oppnevner festivalkomite og oppnevner styrets representant. Leder og gruppeledere i festivalkomiteen skal motta honorarer med beløp vedtatt av styret i Kjøpsvik bluesklubb.

 

§ 8.

MEDLEMSKAP:Medlemskap gir rett til :

  • 5 nummer av "BLUES NEWS" pr. år.
  • Forkjøpsrett på konsertbilletter, maks 2 bill.pr. medl. (tidsbegrenset)
  • Det skal være forskjell på billettpris medlem / ikke medlem, i favør av medlemmer.
  • Klubbnytt 3 ganger pr. år.
  • Medlemspris på arrangementer i regi av foreninger tilsluttet Norsk Rockeforbund.
  • Delta på fellesturer i regi av klubben
  • Informasjon om artister i forkant av konserter.

§ 9.

DUGNAD:Medlemmer som er engasjert i dugnadsarbeid på konserter etc. plikter å holde seg rusfri.

§ 10

TAP AV MEDLEMSKAP: Medlemmer som ikke har betalt kontigent skal først motta en purring fra klubben. Hvis kontigenten fortsatt ikke blir betalt vil medlemmet automatisk bli strøket fra medlemslista. Dette skal skje senest 4 uker før årsmøtet.